Obchodné podmienky


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na právne vzťahy medzi prevádzkovateľom živnosti Marek Mrva, so sídlom Narcisová 46, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaným v Živnostenskom registri č. 110-276937, IČO: 52324371, DIČ: 1125576452, telefónne číslo: 0948 978 506, email: marek@studio58.sk . (ďalej len "Predávajúci") a Vami (ďalej len "Kupujúci") vznikajúce v súvislosti s objednávkou tovaru z našej ponuky v internetovom obchode na adrese www.studio58.sk (ďalej len "Internetový obchod") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "Kúpna zmluva"), pokiaľ sa spoločne Predávajúci a Kupujúci výslovne nedohodli na odchylnej úprave (Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne tiež ako "Zmluvné strany").

1.2 Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných na diaľku.

1.3 Znenie týchto VOP môže Predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu a rušia tak dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti Kupujúceho vzniknuté pred účinnosťou nových VOP.

1.4 Kúpna zmluva je vyhotovená a je možné ju uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Pojem Kúpna zmluva použitý v ďalšom texte zahŕňa tiež VOP.

2. OBJEDNANIE TOVARU

2.1 Na Internetovom obchode ponúka Predávajúci tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky tovaru je aj jeho názov a hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika. Súčasťou je tiež údaj o skladovej dostupnosti, konečnej cene v mene EUR a nákladoch na dopravu.

2.2 Objednanie tovaru vykoná Kupujúci tak, že stlačením tlačidla "Pridať do košíka" vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Kupujúci po vyplnení jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a platby, bude oboznámený s konečnou cenou za nákup tovaru. Tá zahŕňa cenu za vybraný tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty a cenu za dopravu. Pred odoslaním objednávky má možnosť objednávku skontrolovať a meniť, t.j. najmä meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresy dodania tovaru, spôsoby platby a fakturačné údaje. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka, súhlasí s týmito VOP a robí neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

2.3 Ihneď po prijatí objednávky Kupujúceho jej prijatie Predávajúci potvrdí emailom, a to na emailovú adresu, ktorú ste uviedol pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v objednávke bez registrácie.

2.4 Objednaním tovaru Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Doručenú objednávku Predávajúci skontroluje (napr. Vaše údaje, objednaný tovar, zaregistrovanie úhrady ceny na účte Predávajúceho a pod.) a obratom začne s jej vybavovaním.

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať a uzatvoriť Kúpnu zmluvu, napríklad, ak nie je možné dodať tovar za podmienok uvedených v objednávke, napríklad z dôvodu, že tovar sa už nepredáva.

3.3 Zaslaním objednávky a uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzatvorením. VOP sú kedykoľvek dostupné na adrese https://studio58.sk/obchodne-podmienky/ .

3.4 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí sám.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena tovaru je platná v okamihu realizácie Vašej ponuky, je uvedená v mene EUR a zahŕňa všetky súvisiace dane, či poplatky. Pôvodnú cenu Predávajúci umelo nenavyšuje, aby zľava vyzerala opticky väčšia. Platby za dodanie tovaru a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene tovaru, a Kupujúcemu budú oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny.

4.2 Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodne inak, Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, ktorý si Kupujúci môže zvoliť:

4.2.1 Spôsob platby za tovar v rámci Slovenskej republiky:

a) v hotovosti pri osobnom odbere
b) bezhotovostný prevod na náš účet číslo 2401610052/8330  , číslo účtu v tvare IBAN: SK94 8330 0000 0024 0161 0052;
c) vkladom hotovosti na náš bankový účet

4.2.2 Spôsob platby za tovar v rámci Českej republiky:

a) bezhotovostný prevod na náš účet číslo 2401610052/8330 , číslo účtu v tvare IBAN: SK94 8330 0000 0024 0161 0052;
b) vkladom hotovosti na náš bankový účet

4.3 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štyroch dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak daňový doklad nestanoví dlhšiu lehotu.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo faktúry. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je v takomto prípade splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.5 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci až zaplatením celej kúpnej ceny.

4.6 Za dodanie tovaru budú Kupujúcemu účtované poplatky, ktoré sú Kupujúcemu oznámené v procese objednávania tovaru.

4.7 Predávajúci doručí faktúru Kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ak má tovar označenie "Na sklade", tovar je fyzicky u Predávajúceho na sklade a bude odovzdaný kuriérovi najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby na účet Predávajúceho.

5.2. Tovar bude doručený Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim kuriérom Predávajúceho.                              O predpokladanom čase doručenia Predávajúceho telefonicky informuje kuriér. Kupujúci si tiež môže zvoliť osobné prevzatie tovaru. V prípade osobného prevzatia sa o čase a mieste osobného prevzatia Kupujúci informuje na telefónnom čísle alebo emailom u Predávajúceho.

5.3 Objednaný tovar je Kupujúci povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru Kupujúci potvrdí písomne na dodacom doklade.

5.4 Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a v takom prípade je Kupujúci vždy povinný zaplatiť poštovné.

5.5 O odoslaní tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho emailom. Okamihom doručenia tohto emailu sa považuje Kúpna zmluva za uzatvorenú.

5.6 Tovar bude Kupujúcemu doručený štandardne do 1, najneskôr však do 2 pracovných dní od odovzdania kuriérovi, ak sa Kupujúci s kuriérom nedohodne na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od dohody Zmluvných strán. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne Kupujúci neprevezme alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na strane Kupujúceho, a to ani opakovane v náhradnom termíne, tovar bude vrátený späť Predávajúcemu.

5.7 Predávajúci doručuje tovar len na území Slovenskej a Českej republiky, ak sa Zmluvné strany v individuálnom prípade nedohodnú inak.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Od Kúpnej zmluvy má Kupujúci možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.2 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

6.3 O svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným na našu poštovú adresu alebo emailom (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy"). Prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúci potvrdí Kupujúcemu emailom.

6.4 Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci odoslal Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5 Po odstúpení nám je Kupujúci oprávnený odovzdať tovar Predávajúcemu osobne alebo zaslaním na adresu Predávajúceho. Tovar by mal byť, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s tovarom. Pôvod tovaru Kupujúci preukáže priložením dokladu o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

6.6 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu, a to vrátane pôvodných nákladov na dopravu tovaru od Predávajúceho ku Kupujúcemu, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Platby Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým Kupujúci použil pri svojej platbe, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov.

6.7 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je tovar doručený Predávajúcemu alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.8 Tovar je Kupujúci povinný zaslať späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe ním poverenej na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.9 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru.

6.10 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.


7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

7.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že ním zakúpený tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou. To znamená, že Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.2 Vzhľadom na to, že sa nejedná o nový, ale o použitý tovar, záručná doba sa na takýto tovar nevzťahuje, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania môže Kupujúci emailom zaslať fotografiu reklamovaného tovaru Predávajúcemu, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a pravdepodobnosti úspechu v reklamačnom konaní. Pri reklamácii je Kupujúci povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Kupujúci povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

7.3 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby vadu Predávajúci bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci (pokiaľ je to možné), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.5 Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybaví Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7.6 Pri uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie vo forme emailu. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad.

7.7 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave kuriérom, je Kupujúci povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie je Kupujúci povinní prevziať. O doručení poškodeného tovaru je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho.

7.8 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

7.9 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok Kupujúci zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Kupujúci preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Kupujúci reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci nezamietne.

7.10 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

7.11 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

7.12 Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou sa v prípade, že je Kupujúci spotrebiteľom riadia najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom, sa tieto vzťahy riadia predovšetkým obchodným zákonníkom.

8.2 Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy neplatné alebo neúčinné, Zmluvné strany sa zaväzujú doplniť Kúpnu zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu.

8.3 Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe.

8.4 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32 , 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, email: info@soi.sk, kontaktné údaje na lokálne inšpektoráty sú uvedené na webovej stránke www.soi.sk.

8.5 Kopírovanie týchto VOP je bez nášho súhlasu zakázané. Za účelom identifikovania eshop

8.6 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019.